Turfstrooiselfabriek Schoonebeek

Inleiding

Een in 1926 gebouwde TURFSTROOISELFABRIEK met FABRIEKSPIJP van de firma Veldkamp. Op de fabriekspijp is de naam van de firma in witte letters geschilderd. Momenteel heeft een deel van het gebouw een horeca bestemming gekregen en is hier het zogenaamde ‘Turfcafe’ in gevestigd. Vanwege diverse verbouwingen en aanpassingen zullen alleen de hoofdvorm van het gebouw en de fabriekspijp onder de provinciale bescherming vallen.
De fabriek is gelegen aan Kanaal A, die een belangrijke rol speelde in de bedrijfsvoering van de turfstrooiselfabriek in relatie tot de bevoorrading en de distributie. De hiertoe aangelegde kademuur met houten beschoeiing is nog aanwezig.
De fabriek maakt tegenwoordig deel uit van een industrieterrein tussen Schoonebeek en Zandpol.

Omschrijving

Een in totaal uit 4 bouwlagen bestaand FABRIEKSGEBOUW dat is opgetrokken in rode baksteen. De zuidzijde van het gebouw is in de lengterichting gelegen langs het Kanaal A. Het hoofdvolume van de fabriek is een rechthoekig gebouw dat aan de westzijde uit 4 en aan de oostzijde uit 3 bouwlagen bestaat; beide gedeelten worden gedekt door een zadeldak. Tegen de oostgevel van het hoofdvolume een 1 bouwlaag hoge aanbouw eveneens onder zadeldak. Tegen de westgevel van het hoofdvolume een 2 bouwlagen hoge uitbouw op rechthoekige plattegrond onder plat dak.
Langs de zuidelijke gevel van deze bouwvolumes is een langgerekte aanbouw onder plat dak gerealiseerd met een afgeschuinde hoek aan de westzijde. De zuidelijke voorgevel van deze aanbouw is aan de rechterzijde risaliserend en aldaar voorzien van halfopen laadplatforms. Tegen de westelijke noordzijde van het hoofdvolume een van 1 naar twee bouwlagen oplopende aanbouw op rechthoekige plattegrond onder zadeldak. Tegen de westelijke zijgevel hiervan een tweede , smallere en lagere aanbouw, eveneens onder zadeldak.
De vrijstaande, van rode baksteen gemetselde FABRIEKSPIJP is gelegen aan de noordzijde van het fabriekscomplex.

Waardering

Het complex met turfstrooiselfabriek en fabriekspijp is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het complex met turfstrooiselfabriek en fabriekspijp als bijzondere uitdrukking van de industriële vervening in Zuidoost Drenthe

Civieltechnische waarde

  • als representant van een complex met turfstrooiselfabriek en fabriekspijp in een sobere, functionele bouwtrant in Drenthe

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van het complex met turfstrooiselfabriek en fabriekspijp aan het Kanaal A te Schoonebeek
  • vanwege de betekenis van de tufstrooiselfabriek en de vrijstaande fabriekspijp als essentiële onderdelen van een complex dat als representant van de industriële vervening in Drenthe in cultuurhistorisch, civieltechnisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de fabriekspijp en de redelijke mate van gaafheid van de hoofdvorm van de turfstrooiselfabriek
  • vanwege de waarde van het complex met turfstrooiselfabriek en fabriekspijp in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur aan het Kanaal A

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van het complex met turfstrooiselfabriek en fabriekspijp in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken