Dorpsklok Gasselternijveen

Inleiding

Een in 1931 in de stijl van de Amsterdamse School gebouwde DORPSKLOK. Het monument werd belangeloos ontworpen door de architecten Bulder en Aalders. Het bovenop de gemetselde zuil geplaatste uurwerk is gemaakt door de firma Berger uit Midwolda. Met de bouw kon worden gestart nadat door de bevolking middels een collecte het voor die tijd (beginjaren van de crisis) forse bedrag van ƒ 850,– bijeen was gebracht.
Het plan voor een dorpsklok werd uitgevoerd nadat door het gemeentebestuur eerst de verzoeken voor het plaatsen van een uurwerk in de toren van de kerk en in de gevel van het gemeentehuis waren afgewezen. In 1938 werd de klok aangesloten op het elektrische net en in 2003 werd de inmiddels gerestaureerde klok door het gemeentebestuur overgedragen aan de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen.
Het bouwwerk staat in het centrum van het dorp, op de kruising van het voormalig Nieveenster Diep en de Vaart bij de vroegere Haven, en houdt de herinnering levend aan Gasselternijveen als belangrijk Drents schippersdorp.

Omschrijving

De DORPSKLOK bestaat uit een in oost-west richting geplaatst boogvormig laag muurtje dat is opgetrokken in een rood/paars gesinterde baksteen, waarbij de uiteinden worden gevormd door een aan elkaar tegengestelde kromming. In het midden van de muur een vierkante gemetselde opbouw met aan weerszijden gemetselde wangen en aan boven – en onderzijde een rollaag. Aan de zuidzijde een natuurstenen gevelsteen met daarop: “Door de burgerij aan de gemeente Gasselte 6 December 1931”. Aan de noordzijde een stalen deurtje waaronder lekdorpeltegels. Op de opbouw een driezijdige gemetselde pilaar met uitkragende hoeken waarop het uurwerk met drie wijzerplaten is geplaatst.

Waardering

De dorpsklok is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de dorpsklok vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van gemeenschaps- en burgerzin uit de jaren dertig van de vorige eeuw in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de dorpsklok uit 1931 in de stijl van de Amsterdamse School in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering van de dorpsklok in de stijl van de Amsterdamse School

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende situering van de dorpsklok op een centrale locatie op de hoek van de Hoofdstraat en de Vaart en in de zichtlijn van de vroeger aanwezige waterwegen van het veenkoloniale dorp Gasselternijveen

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de dorpsklok

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de dorpsklok in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken