Boswachterwoning Emmen

Inleiding

Complex bestaande uit een BOSWACHTERWONING met vrijstaande SCHUUR, gebouwd in 1919 in opdracht van P. Boodt in een sobere Overgangsarchitectuur. Een gevelsteen in de topgevel van de dienstwoning vermeldt: “Staatsboschbeheer Boswachterij Emmen”. In 1947 werd de keuken op de zuidwestelijke hoek uitgebreid; in 1968 werd achter de zuidgevel een vrijstaand schuurtje gebouwd dat in 2004 werd afgebroken en vervangen door een overkapping. In de loop der tijd zijn de pirons en de gemetselde schoorstenen op het oostelijk dakvlak van het woonhuis en het dak van de schuur verdwenen. De niet originele uitbouw op de zuidwestelijke hoek valt vanwege te geringe monumentale waarde niet onder de provinciale bescherming.
In het begin van de twintigste eeuw kwamen boswachterijen in Drenthe op. Door de bebossing van heidevelden werd in deze periode ook rond Emmen massaal bos aangelegd.
Het complex is gelegen aan de rand van het bosgebied ‘Emmerdennen’ met in de nabijheid merendeels bebouwing uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het perceel is middels een beukenhaag afgescheiden van de openbare weg.

Omschrijving

De een bouwlaag hoge BOSWACHTERSWONING op samengestelde plattegrond is opgetrokken in rode baksteen en wordt gedekt door een samengesteld overkragend wolfdak waarop oranje opnieuw verbeterde Hollandse pannen; zinken mastgoten; aan noord- en zuidzijde een dakkapel onder lessenaarsdak met dubbele staande vensters met 3-ruits bovenlicht; strakke houten windveren; gemetselde schoorsteen van rode baksteen op westelijk dakvlak. De gevels worden geleed door staande 4-ruits vensters met 6-ruits bovenlicht onder strek, gemetselde bakstenen lekdorpels en opgeklampte houten luiken.
De uitbreiding op de zuidwest hoek is niet-origineel.
De entree bevindt zich rechts in het terugspringende gedeelte van de noordgevel en bestaat uit een houten paneeldeurdeur met vierkant venstertje en 8-ruits bovenlicht waarvoor een gemetselde stoep.
Aan de zuidzijde van de woning bevindt zich een vrijstaande, in rode baksteen opgemetselde SCHUUR onder zadeldak voorzien van oranje opnieuw verbeterde Hollandse pannen; zinken mastgoten; strakke houten windveren; muurankers; staand rondboogvenster en halfronde vensters, alle met ijzeren decoratieve roedenverdeling en invulling; rollaag.

Waardering

De boswachterwoning met schuur is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de boswachterwoning met schuur vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de opkomst van de boswachterijen in het begin van de twintigste eeuw in Drenthe; vanwege de grootschalige bebossing rond Emmen als specifiek voorbeeld voor de opkomst van de boswachterijen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de boswachterwoning met schuur als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in sobere Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in sobere Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de boswachterwoning met schuur voortkomend uit de in historisch-functioneel opzicht kenmerkende en bovendien beeldbepalende situering aan de Boslaan, aan de rand van het bosgebied de Emmerdennen

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur;
  • vanwege de vanwege de waarde van de boswachterwoning met schuur in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van het lint langs de uitvalsweg

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de boswachterwoning met schuur in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken