Woonblok Assen

Inleiding

Het uit vier middenstandswoningen bestaande WOONBLOK is gebouwd in 1922-1923 voor architect M. de Vries Azn. Het ontwerp hiervoor werd in 1921 door hemzelf gemaakt. Aan weerszijden van het blok staan nog twee dubbele woningen van dezelfde architect, die in dezelfde periode zijn gebouwd. Deze twee dubbele woonhuizen vallen wegens wijzigingen niet onder de provinciale bescherming, maar zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten.
Het woonblok is gebouwd in een voor het Interbellum kenmerkende Expressionistische stijl, waarin
invloeden van de Amsterdamse School zijn terug te vinden. De woningen hebben een ondiepe voortuin en zijn gelegen in een omgeving die in het bestemmingsplan is aangeduid als waardevol gebied.

Omschrijving

Het uit twee bouwlagen bestaande en symmetrisch opgebouwde WOONBLOK op samengestelde plattegrond is opgetrokken in bruin/rode baksteen op een trasraam van rode metselklinker. Het trasraam ligt besloten onder twee uitkragende rollagen. Het blok wordt gedekt door een overkragend plat dak met daklijst voorzien van kraalprofilering.
De voorgevels aan de westzijde worden geleed door samengestelde vensters; uitkragende rollaag boven het venster; uitkragende rollaag tussen de vensters; rode lekdorpeltegels. Aan weerszijden van de vensters een iets hoger opgaand risaliet met entree, een venster op de verdieping en een gevelbeëindiging van decoratieve steensverbanden met smeedijzeren versiering. De geveldelen tussen deze en de buitenste risalieten zijn op de begane grond voorzien van twee smalle, overluifelde vensters en een bakstenen balkonbalustrade voor een onder overstek staande balkondeur. De buitenste risalieten zijn identiek aan de andere. De perifere gevelpartijen zijn voorzien van brede vensterpartijen als die in het middelste deel van de gevel. De gevels worden verlevendigd door uitmetselingen en decoratief siermetselwerk.
De zijgevels hebben een venster per bouwlaag. De achtergevels zijn voorzien van een balkon. De gevelindeling aan de achter(oost)zijde is deels gewijzigd.
De entrees zijn gelegen in een rondboogportiek onder uitkragend rollaag in de hoge risaliserende gedeelten van de voorgevel. De entrees bestaan uit een verticaal gedecoreerde paneeldeur onder strek; natuursteen onderdorpel en neut; aan weerszijden van de deur een staand zijlicht; gele uitkragende banden lopen door in de portiek; gemetselde bakstenen portiekvloer. Aan weerszijden van de portiekingang is een bakstenen bloembak gemetseld.

Waardering

Het woonblok is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonblok met vier middenstandswoningen vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1920 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonblok uit 1922-1923 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Expressionistische stijl met invloeden van de Amsterdamse School in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Expressionistische stijl met invloeden uit de Amsterdamse School

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonblok voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de Emmastraat, als belangwekkend onderdeel van de gevelwand in een gebied dat in het bestemmingsplan is aangeduid als waardevol gebied;
  • vanwege de ensemblewaarde van het woonblok met de naastgelegen woningen Emmastraat 29-31 en Emmastraat 41-43 die zijn aangewezen als gemeentelijke monumenten.

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het woonblok;
  • vanwege de waarde van het woonblok in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de straatwand

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonblok in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken