Informatie monumenteneigenaren

Wie een monument bezit, heeft iets heel bijzonders onder z’n hoede. Voor monumenten gelden dan ook afwijkende regels met een aantal bijzondere rechten en plichten. Het is overigens niet noodzakelijk dat het monument in haar huidige staat wordt ‘bevroren’. Aanpassingen blijken in veel gevallen mogelijk. Voor wijzigingen aan het gebouw heeft de monumenteneigenaar wel een omgevingsvergunning nodig, waarin ook de vroegere “bouwvergunning” en de “monumentenvergunning” is opgenomen.

Wanneer een omgevingsvergunning?

Het is raadzaam om bij bouw- en verbouwplannen aan uw monument in een vroeg stadium contact te zoeken met de afdeling Monumentenzorg van uw gemeente. Uw gemeente kan u adviseren en informeren over het te doorlopen vergunningtraject.

Ook is het mogelijk om samen met de gemeente een afspraak te maken bij het ‘Spreekuur Cultureel Erfgoed’ van het Steunpunt Erfgoed Drenthe (zie hieronder).

Aanvragen omgevingsvergunning

Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

 

Spreekuur Cultureel Erfgoed

Het Spreekuur Cultureel Erfgoed is bedoeld om monumenteneigenaren te ondersteunen. Dit vooroverleg is een initiatief van het Steunpunt Erfgoed Drenthe, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Drentse gemeenten. Wanneer u naar het Spreekuur komt, wordt er voor gezorgd dat díe disciplines aan tafel zitten, die van belang zijn voor uw specifieke plan. De status van het Spreekuur is adviserend en richtinggevend. Met een bezoek aan het Spreekuur voorkomt u vaak onnodig oponthoud tijdens het vergunningtraject. Om de effectiviteit van het overleg te vergroten is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maakt en dat uw plan zo concreet mogelijk is.

U kunt bij het spreekuur terecht voor vooroverleg als u binnenkort een bouwplan wilt indienen waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Een afspraak maakt u via de afdeling Erfgoed/Monumentenzorg van uw gemeente. Spreekuurdata voor 2016.

Financieringsmogelijkheden

Speciaal voor eigenaren van provinciale monumenten bestaat de mogelijkheid om, voor werkzaamheden gericht op het in stand houden van het monument, tegen een rente die behoorlijk onder de marktrente ligt, een lening af te sluiten bij het Drents Monumentenfonds.

U vindt deze informatie op de pagina Drents Monumentenfonds op deze site.

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden via het Nationaal Restauratiefonds. Speciaal voor monumenteneigenaren heeft het Restauratiefonds een folder beschikbaar.

Ga naar de site van het Nationaal Restauratiefonds.