Financieringsmogelijkheden

De provincie Drenthe kent een aantal financieringsregelingen waar vanuit eigenaren van een provinciaal monument een aanvraag doen voor subsidie en/of een laagrentende lening. De regelingen richten zich op instandhouding, herbestemming en herontwikkeling van panden. Iedere regeling kent eigen specifieke voorwaarden.

Financiering Instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uit het Drents Monumentenfonds verstrekt de provincie financieringen voor instandhouding en verduurzaming van provinciale monumenten. Met de lening kan een eigenaar de kosten voor constructief herstel en instandhouding van de monumentale waarden van een pand financieren. Ook de kosten van bepaalde energiebesparende maatregelen kunnen worden meegefinancierd. De rente van deze leningen ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%.

De provincie Drenthe hecht veel belang aan het behoud en versterken van (restauratie)bouwkennis. Aan de aanvraag wordt daarom de voorwaarde verbonden dat de voorgenomen werkzaamheden als (restauratie)scholing- en werkgelegenheidstraject wordt uitgevoerd, tenzij er sprake is van ongeschiktheid.

U kunt gedurende het hele jaar aanvragen door middel van het invullen van een aanvraagformulier dat te downloaden is via deze site. Na het aanvragen van een lening wordt u als eigenaar door het Steunpunt Erfgoed Drenthe begeleid in het financieringstraject.

De tekst van de financieringsregeling voor instandhouding van provinciale monumenten kunt u hier bekijken of downloaden van de website van de provincie Drenthe.

Financiering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016

Herbestemmen van monumentale gebouwen is veelal complex en gaat gepaard met hoge investeringen, met name in de restauratiekosten. Om toch tot een duurzame exploitatie te kunnen komen kan de zogeheten onrendabele top worden “afgeroomd” met een subsidie en/of lening. De financieringsregeling ‘Herbestemming Karakteristiek Bezit in Drenthe’ heeft daarvoor twee opties: eigenaren van provinciale monumenten die hun pand willen herbestemmen kunnen in aanmerking komen voor een Subsidie onrendabele top (Sot ) en/of een laagrentende Lening in de onrendabele top (Lot).

Voordat een aanvraag om een Sot en/of Lot bij gedeputeerde staten kan worden ingediend moet uw monument zijn aangemeld bij de website van Kenniscentrum Herbestemming Noord. Uw pand wordt dan geplaatst op het ‘Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit in Drenthe’, een overzicht van alle in het kader van de regeling aangemelde gebouwen, dat als een prioriteitenlijst is ingericht.
Plaatsing op de lijst betekent dus niet automatisch de zekerheid van financiering. De prioriteit wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken welke restauraties ten behoeve van een herbestemming uitvoeringsrelevant zijn en of het project als scholings- en werkgelegenheidstraject kan dienen. Ook moeten de nodige vergunningen zijn verleend of aangevraagd en moet er een ondernemingsplan, restauratiebestek en begroting zijn opgesteld.

Na plaatsing van uw pand op het ‘Programma Herbestemming Karakteristiek Bezit in Drenthe’ wordt u door het team Herbestemming van het Kenniscentrum Herbestemming Noord begeleid in het herbestemmingsproces, van de initiatieffase naar een definitieve financieringsaanvraag. Voor alle vragen met betrekking tot herbestemming kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Herbestemming Noord, afdeling Drenthe.
De definitieve aanvraag kunt u het hele jaar door indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe en downloaden via deze site. De tekst van de financieringsregeling ‘Herbestemming Karakteristiek Bezit’ vindt u op www.provincie.drenthe.nl.

Het Nationaal Restauratiefonds adviseert gedeputeerde staten over alle aanvragen voor een (hypothecaire) laagrentende lening. U kunt desgewenst ook terecht bij het Nationaal Restauratiefonds voor aanvullende financiering.